Restaurant & Likeurenbrouwerij SUDERSEE

📱 +31(0)6-46178995 Reserveren? Stuur een appje.

Privacy

Privacy

Piet Bakker, hierna te noemen “Restaurant Sudersee”, statutair gevestigd te Hindeloopen ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01101649 en bereikbaar via sudersee@gmail.com verklaart:
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, contacten en overeenkomsten met Restaurant Sudersee.
In het kader van de door Restaurant Sudersee uit te voeren activiteiten, ontvangt, verzamelt en administreert Restaurant Sudersee persoonsgegevens van haar klanten. Restaurant Sudersee verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen Restaurant Sudersee geldende doelstellingen en het in dat verband optimaal behartigen van de belangen van haar klanten.

Restaurant Sudersee respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. Restaurant Sudersee spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven.
Restaurant Sudersee behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Waarom verwerkt Restaurant Sudersee uw gegevens?

Wanneer u een dienst of diensten afneemt verzamelt Restaurant Sudersee uw persoonsgegevens op grond van uw relatie met Restaurant Sudersee, zodat Restaurant Sudersee haar activiteiten - in het belang van haar klanten - optimaal kan uitvoeren en de klantadministratie kan voeren.

Over welke persoonsgegevens gaat het?

Persoonsgegevens worden zodra een dienst wordt geleverd digitaal ingevoerd, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de administratie van Restaurant Sudersee.
De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn:
• (Bedrijfs)naam
• Contactpersoon
• Adres
• Postcode
• Vestigings- /Woonplaats
• Email adres
• Telefoonnummer (niet verplicht)

Restaurant Sudersee zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal Restaurant Sudersee de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Wat doet Restaurant Sudersee met uw gegevens?

Restaurant Sudersee voert een debiteurenadministratie. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:
• Contact- en adresgegevens
• Facturering
• Financiële verwerking facturen van klanten
• Samenstelling en distributie van de Restaurant Sudersee nieuwsbrief naar klanten
• Restaurant Sudersee specifieke informatievoorziening naar u via post, email of telefoon.

Voor de financiële administratie:
Gegevens:
Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:
Uitvoering van de diensten / rechtmatig belang /wettelijke verplichting
Bewaartermijn:
Zeven jaar na einde lopend boekjaar

Restaurant Sudersee verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Restaurant Sudersee blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die Restaurant Sudersee gebruikt

Restaurant Sudersee gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, anders dan de door social media vereiste cookies.

Uw rechten op uw persoonsgegevens

U kunt bij Restaurant Sudersee middels een schriftelijk verzoek uw gegevens opvragen en vervolgens controleren en aanpassen.

Verwijderen van uw persoonsgegevens

Op schriftelijk verzoek van u, als Restaurant Sudersee klant, zal Restaurant Sudersee door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 12 maanden - uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale (en/of andere wettelijke) bewaarplicht valt.
Inzage door derden
Restaurant Sudersee zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten Restaurant Sudersee zonder uw toestemming. Restaurant Sudersee zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens

Restaurant Sudersee treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.
Deze privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op www.sudersee.com Deze versie is het laatst gewijzigd op 25-03-2019.