Restaurant & Likeurenbrouwerij SUDERSEE

📱 +31(0)6-46178995 Reserveren? Stuur een appje.

Voorwaarden

Aansprakelijkheid

Restaurant Sudersee in Hindeloopen, is niet aansprakelijk voor schade in verband met diefstal, verduistering, beschadiging, vermissing of verlies aan materialen, apparatuur en andere eigendommen die door u in onze accommodatie zijn geplaatst of die u heeft laten plaatsen.

Schade

Indien schade is ontstaan door uw toedoen wordt u hiervoor aansprakelijk gesteld. Hieronder vallen alle schades aan het gebouw, muur/wand decoraties/schilderijen, afbeeldingen lampen etc. Enige vorm van vernieling of beschadiging van Restaurant Sudersee's eigendommen door een of meer gasten wordt verhaald op de opdrachtgever, geadresseerde van de reservering. Indien het door groep bedoelde gebruik een verhoogd risico voor schade met zich mee brengt, kan de beheerder een borgsom vragen die betaald moet zijn vóór de betreffende bijeenkomst.

Optierecht

Wanneer het horecabedrijf aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend via email kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële klant het horecabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst terzake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient alsdan door het horecabedrijf van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht.
 • De toestemming tot het gebruik van Restaurant Sudersee kan worden herroepen wanneer blijkt dat de aanvraag op misleidende verklaringen steunt.
 • De toestemming om gebruik te maken van de besbetreffende ruimte(s) kan worden herroepen wanneer blijkt dat er overlast wordt veroorzaakt d.m.v. geluid of buiten proportioneel gedrag.
 • Het herhaaldelijk schreeuwen bij de in-uitgang van Restaurant Sudersee na aanwijzingen van het personeel. 
 • De terrassen mogen uitsluitend gebruikt worden onder normale omstandigheden. Niet schreeuwen, muziek of enige vorm van buiten proportioneel gedrag kan er toe leiden dat de terrassen worden gesloten.
 • Klappen, speechen of enige vorm van gezamelijke activiteiten op de terrassen wat geluidsoverlast kan veroorzaken, is niet toegestaan.

Herroepingen

 • De sociale hygiëne zal te allen tijde centraal staan en worden nageleefd. Enige vorm van discriminatie, drugs, seksuele intimidatie of welke vorm ook van intimiteit worden niet getolereerd.
 • Drank (alcohol) misbruik wordt niet getolereerd en kan leiden tot uitzetting van het pand.
 • Het personeel is bevoegd om een gast geen alcoholhoudende dranken meer te schenken/serveren indien diens gedrag naar het oordeel van het personeel een verstoring van de sociale hygiëne en/of een schending van de huisregels veroorzaakt of kan veroorzaken.
 • Aan minderjarigen wordt geen alcohol geserveerd, ook niet onder het toezicht van de ouders. Legitimatie is verplicht te tonen ingeval van twijfel bij het personeel.
 • Alleen het aangewezen personeelslid van Restaurant Sudersee is het aanspreekpunt voor mogelijke klachten of onduidelijkheden.
 • De veiligheid van de gasten wordt te allen tijde gehandhaafd door het personeel.
 • Restaurant Sudersee is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van de eigendommen van de gasten
 • Bij misbruik van bovenstaande punten voor wat betreft het niet een individu geldt maar voor een grotere groep, kan het zijn dat het feest in zijn geheel wordt gestopt als de gastheer/gastvrouw het niet lukt om het gezelschap toe te spreken op zijn of haar gedragingen.

Na beindiging van de gelegenheid en/of sluiting van Restaurant Sudersee wordt er verwacht van de personen in kwestie, dat men zich niet gaat oponthouden bij de in- en uitgang en het aangrenzende terrein erbuiten. Dit in verband met de geluidsoverlast dat het eventueel zou kunnen veroorzaken voor de omwonenden.

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen door BTW of eigen wijzigingen. Type-en drukfouten kunnen voorkomen en er kan dan ook geen aanspraak gemaakt worden hierop.